18 thg 12, 2009

BIÊN BẢN HỌP BAN HỖ TRỢ THÁNG 12/ 2009

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KHÁNH HÙNG

BI – TRÍ – DŨNG

BIÊN BẢN HỌP BAN HỖ TRỢ THÁNG 12/ 2009

 • Thời gian: 8h ngày 13/12/2009

Với sự hiện diện của các anh chị:

 • A Trần Thanh Toán – trưởng ban cố vấn
 • A Bùi Xuân Hiệp – cố vấn BHT
 • A Trần Đình Thanh – trưởng ban
 • A Trần Thiên Khải
 • A Phạm Nhơn Quý
 • A Lương Bá Thành
 • A Trần Quang Huệ
 • C Nguyễn Thị Kim Huệ - thư ký
 • C Lê Thị Huỳnh Châu
 • C Trần Thị Bích Phượng


 

 • Nội dung cuộc họp
  • Bàn về chương trình "Hái lộc đầu xuân năm 2010"
 • Tổng kết tiền quỹ đến thời điểm hiện tại: chưa tổng kết vì thủ quỹ vắng mặt
 • Lên chương trình:

+ Bắt đầu: 6h30 đến 10h30

+ Mục đích:

 • Gây quỹ cho gia đình Phật tử
 • Tạo không khí vui nhôn trong dịp đầu xuân Di Lặc
 • Tạo điều kiện giao lưu giữa ban hỗ trợ, các cưu đoàn sinh với Gia Đình Phật Tử Khánh Hùng

+ Số lượng vé: 1000 vé, 5000d/vé, doanh thu: 5.000.000d

+ Dự tính: khấu hao 10% =>còn 4.500.000d

+ Quà: 2.000.000d => Lợi nhuận: 2.500.000d

 • Các phần quà bao gồm: (250 phần, chiếm 25%)

 

+ Đĩa nhạc xuân Phật Giáo

+ Bàn ủi

+ Máy xay sinh tố

+ Đèn học

+ Vòng đeo tay

+ Dây đeo có tượng Phật

+ Câu chúc thư pháp

+ Đồng hồ treo tường

+ Sổ tay (anh Hiệp ủng hộ)

+ Hình Phật

+ Hộp quẹt

+ Nón bảo hiểm

 • Nhân sự

+ Chịu trách nhiệm chung: anh Hiệp , Anh Mỹ phụ tá Anh Hiệp

+ Liên hệ với thầy và gia đình Phật tử: anh Thanh

+ Thủ quỹ: Chị Châu

+ MC: Anh Chín

+ Âm thanh kỹ thuật: anh Khải + anh Thanh + anh Chín

+ Saler: chị Huệ (trách nhiệm chính) + chị Ý

+ Phát quà: chị Phượng

+ Mua quà: chị Huệ phân công

+ Ứng tiền mua quà: chị Huệ (vay) 1 triệu, anh Hiệp 1 triệu.


 

 • Tối giao thừa 7h tập trung tại đoàn quán, trồng cây hái lộc, thống kê quà cáp và phong bì

Tổng quỹ thu: 435.000d

 • Với ý kiến của anh Toán, các anh em trong ban hổ trợ sẽ cùng nhau đi sinh hoạt tại gia đình Phật Tử Đức Hoa, bắt đầu vào tuần sau 20/12/2009
 • Cuộc họp tới 10/01/2010 (vì có thể ngày 03/01/2010, mọi người nghỉ lễ Tết Tây, nên có thể bị hủy)
 • Cuộc họp tới rất quan trọng, mong các anh chị có mặt đầy đủ


 

Thư ký: Nguyễn Thị Kim Huệ


 


 


 


 

13 thg 12, 2009

Biên Bản Họp BHT Tháng 12 2009

các anh chị em thân mến! biên bản họp tháng 12 sẽ được đăng lên trong thời gian sớm nhất! các anh chị em vào album đề xem hình họp tháng 12 nhé!

17 thg 11, 2009

TÔI LÀM THƠ

    Tôi làm thơ đ gi hn theo gió,

    Gi tâm tư đi nhng no tôi cn,

    Gi tm lòng theo nhng đám bch vân,

    Gi tt c
ước mơ lên sao sáng.

Tôi làm thơ đ gii bày cơn khát

Khát yêu thương ,khát chia s vô b,

Khát tình người ,khát n cười đơn sơ

Nhưng cht cha nim vui và hnh phúc.

     Tôi là thơ không phi vì câu chúc

     Chúc thơ hay, bn tht có lm tài

     Tôi nghĩ mình :"biết mt chng biết hai"

     Tôi là vy ,chng hoa thơm lá l.

Tôi làm thơ mun mình đi đúng ngã

Sng vui tươi và sng trn hết mình

T đáy lòng luôn có ánh bình minh

Đ ta sáng ,thp lên cơn hi vng...

Tác giả : Phạm Nhơn Quý

THÔNG BÁO

Xin báo với các anh chị em trong BHT là  chúng ta sẽ dời ngày họp của tháng 12/2009 lại vào ngày 13/12/2009 ( thông báo trước là ngày 6/12)

Địa diểm: CÔNG VIÊN HOÀNG VĂN THỤ VÀO LÚC 8H00

Các anh chị em nhớ ngày và đi đầy đủ để chúng ta lên kế hoạch bàn tết nhé. Thân ái !

8 thg 11, 2009

TẠ TỘI

Tạ Tội

Cha mẹ ơi! Con vô cùng có lỗi

Với mẹ cha và cả chúng muôn loài.

Cha mẹ ơi!Con chẳng thấy ngày mai

Sao vắng bặt,sao mơ hồ khó hiểu?

    Cha mẹ ơi! Con tu hành đủ kiểu

    Chẳng hiểu sao tính vẫn chúng sanh hoài?

    Bao lời thề,chí nguyện còn trên vai

    Mà bây giờ ,con chẳng ra chi cả.

Cha mẹ ơi!Không biết sao mà tả.

Trí ngu si con phải nói những gì?

Phải làm gì giữa đầy rẫy thị phi?

Con có thể bị vùi trong biển cả.

    Cha mẹ ơi!Con cứ thấy tâm tà

    Cứ ẩn hiện trong con hằng sai khiến,

    Con cố giữ nhưng trí cùng lực kiệt

    Không cách nào diệt hẳn nổi tâm con.

Cha mẹ ơi, nó cứ dội từng cơn

Như lũ về cuốn trôi phăng tất cả,

Như lốc xoáy lôi ta đi muôn ngã,

Như bầu trời che khuất bởi mây đen.

    Cha mẹ ơi,con biết nói gì hơn?

    Khi kiếp này còn gây bao tội lỗi.

    Con chẳng biết khi nào trả hết tội?

    Để tìm về nơi chơn chánh tu thân.

Cha mẹ ơi, xin dạy con ân cần

Cho con biết con đường con nên biết,

Cho con thấy chân trời không bí mật,

Con phải quỳ học hỏi dưới chân ai?

    Cha mẹ ơi,con giờ thấy mình sai

    Xin cha mẹ đánh thằng con bất hiếu.

    Xin cha mẹ giải bày cho con hiểu

    Con là ai và con phải làm gì?

Cha mẹ ơi ,cứ oán trách con đi

Có như vậy con thấy lòng nhẹ nhõm,

Con mới thấy lương tâm còn cắn rứt

Khi ba buồn ,mạ thì khóc từng đêm.

    Cha mẹ ơi, con cứ thấy màn đêm

    Xung quanh con là bầu trời u tối.

    Con mắt con chẳng tài nào thấy nổi

    Dưới chân con sâu lắm những vũng bùn.

Cha mẹ ơi,con cứ nghĩ lung tung

Nghĩ cái này chưa xong qua cái khác

Con biết rằng sức con là có hạn.

Chằng hiểu sao: con nghĩ vẩn vơ hoài?

    Cha mẹ ơi,con sẽ sống vì ai?

    Sống vì con hay vì người hả mẹ?

    Có những kúc con quay cuồng như thế

    Xin mẹ cha chỉ dạy đứa con này.

                           tháng 11/2007

Tác gi : Phm Nhơn Quý


 

BIÊN BẢN HỌP BAN HỔ TRỢ THÁNG 11/2009

GIA ÑÌNH PHAÄT TÖÛ VIEÄT NAM

Gia Ñình Phaät Töû Khaùnh Huøng

BI – TRÍ – DUÕNG


 

BIEÂN BAÛN HOÏP BAN HOÅ TRÔÏ THAÙNG 11/2009


 


 

I/ Thôøi gian : 8h ngaøy 1/11/2009

Söï hieän dieän cuûa caùc anh chò em trong BHT nhö sau :

 • Anh : Traàn Thanh Toaùn – Coá Vaán BHT
 • Anh : Traàn Ñình Thanh – Tröôûng BHT- Chuû trì cuoäc hoïp
 • Anh : Döông Vaên Chín
 • Anh : Traàn Thieân Khaûi
 • Chò : Nguyeãn Thò Myõ Phöông
 • Chò : Traàn Thò Bích Phöôïng – thö kí thay cho chò Hueä

II/ Noäi dung cuoäc hoïp nhö sau :

 1. Anh Thanh thoâng tin veà döï Chu Nieân cuûa GÑPT Ñöùc Hoa : Thöïc teá GÑPT Ñöùc Hoa toå chöùc Chu Nieân nhöng khoâng gôûi giaáy môøi cho BHT , chæ nhôø Anh Quùy gôûi giaáy môøi GÑPT Khaùnh Huøng ñeán döï buoåi leã. Nhöng Anh Quùy khoâng noùi gì vaø maáy ngaøy sau BHT môùi bieát , vì ôû xa neân Ban Huynh Tröôûng GÑPT Khaùnh Huøng nhôø BHT ñaïi dieän tham döï.
 2. Veà chuyeän vaên ngheä cuûa GÑPT Ñöùc Hoa : BHT khoâng bieát , khi ñeán nôi môùi bieát neân khoâng kòp thoâng baùo cho Anh Chò trong BHT
 3. Veà keá hoaïch gaây quyõ cho BHT
 • Thu quyõ : Caùc Anh Chò naøo trong BHT ñaõ ñi laøm seõ ñoùng quyõ laø :40.000 VNÑ , coøn ñi hoïc thì giöõ möùc 20.000 VNÑ .
 • Seõ tieán haønh laøm phieáu gôûi xe mieãn phí ôû Chuøa Cam Bình vaøo caùc ngaøy Thoï Baùt , Leã , Teát , giöõ xe mieãn phí nhöng coù thuøng coâng ñöùc nhoû ñeå ñaïo traøng uûng hoä tuøy hyû.
 • Caùc anh chò seõ noäp nhöõng ñóa phaät giaùo tìm ñöôïc cho Anh Thanh ñeå laøm ra nhieàu ñóa hôn baùn cho baø con Phaät Töû ñeå gaây quyõ.
 • Veà vieäc laøm cuoán kyû yeáu cuûa BHT , caùc thaønh vieân tieán haønh vieát baøi vaø noäp laïi nhanh choùng.
 1. Chò Phöông coù yù kieán : xem nhö BHT cuûa chuùng ta hoaït ñoäng raát tích cöïc , nhöng phaûi xem laïi BHT chuùng ta ñaõ naém baét tình hình cuï theå cuûa GÑPT ôû queâ ñeå hoå trôï theâm cho ñuùng tinh thaàn cuûa BHT.
 2. Anh Thanh : Muïc ñích cuûa BHT laø lieân keát caùc anh chò cöïu Ñoaøn Sinh GÑPT Khaùnh Huøng ôû TPHCM laïi , vöøa haâm noùng laïi tình lam tong moãi con ngöôøi Phaät Töû , vöøa hoå trôï vaø vöïc daäy GÑPT Khaùnh Huøng.
 • Tình hình GÑPT ôû queâ hieän ñang coù daáu hieäu suy thoaùi , nhaát laø ñoaøn thieu nam.
 1. Anh Toaùn : Anh coù theå nhôø baïn laøm ñóa kinh nhaïc – moät hình thöùc môùi laï trong tuïng nieäm , nhaïc GÑPT ñeå phaùt haønh taïi chuøa vaø môû roäng ra ôû thò tröôøng Sôn Myõ , Taân Thaéng , ñeå seõ gôûi veà baùn daàn vöøa gaây quyõ vöøa quaûng baù roäng raõi tinh thaàn Phaät Giaoù trong ñaïi chuùng.
 2. Baøn veà keá hoaïch '' haùi loäc ñaàu xuaân '' : naêm nay coù theå seõ phaùt haønh khoaûng 1000 veù vaø caùc phaàn quaø truùng thöôûng seõ phong phuù hôn.
 3. Anh Toaùn : chuùng ta caàn höôùng ñeán töông lai laâu daøi cuûa GÑPT . Nhöõng Anh Chò hoïc trong ngaønh sö phaïm , coù khaû naêng trôû veà queâ laøm vieäc thì neân hoå trôï , ñaàu tö cho ngöôøi ñoù ñeå taïo ñöôïc tieàm löïc ñeå phuïc vuï cho GÑPT.
 4. BHT ñang höôùng tôùi Anh Quùy , chuùng ta caàn taïo cho anh 1 nieàm tin vaøo GÑPT , coù theå veà queâ phuïc vuï ñaïo phaùp bôûi vì hieän taïi Anh Quùy raát coù nhieät huyeát vôùi GÑPT.
 • Caùc Anh Chò trong BHT chuùng ta caàn hoå trôï laãn nhau trong cuoäc soáng vaø trong coâng vieäc. Anh Toaùn nhôø Anh Khaûi leân danh saùch caùc anh chò sinh vieân vaø ngaønh ngheà ñang hoïc ñeå coù höôùng hoå trôï , tìm vieäc laøm theâm cho caùc baïn trong BHT.
 • BHT chuùng ta tìm 1 ngoâi chuøa naøo ñoù xin thaønh laäp 1 GÑPT quy tuï caùc thaønh vieân trong BHT vaø thu huùt ñoaøn sinh sôû taïi.
 • Anh em chuùng ta ñöøng bao giôø boû nhieät huyeát ñi sinh hoaït GÑPT , ñi ñeå coù theâm kieán thöùc veà cuoäc ñôøi , veà GÑPT ngoaøi kieán thöùc ñöôïc hoïc ôû tröôøng . Coá gaéng phaán ñaáu vaø coù suy nghó veà töông lai.
 • Cuoäc hoïp tôùi dieãn ra vaøo ngaøy : 06/12/2009 vaø thoâng baùo caùc Anh Chò vaéng maët trong cuoäc hoïp naøy coù maët ñaày ñuû.

Cuoäc hoïp keát thuùc vaøo luùc 9h50 cuøng ngaøy.


 


 

                    TPHCM , Ngaøy 01 thaùng 11 naêm 2009

                        Tröôûng Ban HT vaø thö kí ñaõ kí


 

4 thg 11, 2009

VẪN HÁT


Ta vẫn hát,suốt đời ta vẫn hát

Cứ nghêu ngao va thế cứ nghêu ngao.

Ôi! Khung trời này đẹp biết là bao.

Ôi,Sóng biển! Ôi,Khung trời xanh biếc.

Nhìn sóng vỗ ,mây trôi ta mới biết:

Rằng dòng đời co hợp sẽ có tan,

Rằng giữa đời gian nan nối gian nan.

Tuy là vậy, tôi vẫn nghêu ngao hát.

Ta cũng hát ,bầu trời sao cũng hát?

Những áng mây như nhảy múa quanh mình.

Ca những lời những điệu nhạc lung linh.

Nơi xa ấy,chân trời đang rộng mở.

Tôi vẫn hát, trái tim tôi vẫn thở.

Vẫn đập theo tiếng gọi của lòng người,

Hãy hòa mình, cùng hát nào bạn ơi.

Hãy cùng nhau ca lên đời vẫn đẹp.

tác giả: Phạm Nhơn Quý

XIN LỖI BẠN THƠ

XIN LỖI BẠN THƠ

Xin lỗi nhé bạn thơ thương thương nhớ!

Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại thơ

Thơ đừng buồn, thơ đừng khóc nghe thơ.

Thơ đừng giận rằng tôi thường xao lãng.

Xin lỗi nhé! à,không xin lỗi nữa.

Thơ biết không,tôi cũng chẳng vui gì.

Tôi bảo mình :"chẳng phiền não làm chi?"

Nhưng đầu óc... chẳng tuân tôi chi cả.

Có những lúc buồn phiền,tôi hỏi lá...

Cứ đăm chiêu ,tôi ngước hỏi khung trời...

Rồi nhìn mình,tôi vẫn cứ là tôi.

Tôi muốn say nhưng cứ hoài vẫn tỉnh.

Thôi được rồi,"Chú Vô Minh " lừa phỉnh.

Mở ra đi sự thật của cuộc đời.

tác giả: Phạm Nhơn Quý

2 thg 11, 2009

CUỘC HỌP THÁNG 11 NĂM 2009


BAN HỖ TRỢ SẼ POST BIÊN BẢN CUỘC HỌP TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT. CÁC ANH CHỊ EM CHÚ Ý THEO DÕI THÔNG TIN NHA

13 thg 10, 2009

BIEN BẢN HỌP THÁNG 10_2009

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Gia Đình Phật Tử Khánh Hùng

BI – TRI – DŨNG


 

BIÊN BẢN HỌP BAN HỔ TRỢ THÁNG 09/2009


 

I/ Thời gian : 8h tại Công Viên Hòang Văn Thụ

Sự hiện diện có mặt của các anh chị em trong BHT như sau :

Anh : Nguyễn Hòa Xuân Hiệp – cố vấn BHT

Anh: Trần Đình Thanh – Trưởng ban HT- chủ trì cuộc họp

Chị : Nguyễn Thị Kim Huệ: Thư kí cuộc họp

Chị : Lê Thị Hùynh Châu

Anh : Nguyễn Bá Phục

Anh : Nguyễn Văn Mỹ

Anh : Trần Thiên Khải

II/ Nội dung cuộc họp như sau :

    A/ Về ý kiến của các thành viên trong BHT

1/ Anh Phục xin rút lui BHT vì lý do như sau :

 • Công việc của Anh Phục nhiều , phải đi làm từ sáng đến 9h tối và đi học thêm nữa nên ko thể dành thời gian để tham gia các hoạt động của ban hổ trợ.
 • Anh Phục hơi buồn vì BHT ít liên lạc với Anh Phục nên dẫn tới tâm trạng hơi chán , với 2 lý do trên Anh Phục xin rút lui khỏi BHT

2/ Anh Mỹ ý kiến như sau : nếu lấy tinh thần của Anh Phục thì BHT chúng ta sẽ giảm sút số lượng và như thế thì mọi người ai cũng có tâm lý giống anh Phục thì làm sao gọi là BHT , chúng ta là các anh em cùng 1 mục tiêu đặt ra như thế nào thì nên thực hiện , đừng để lý do cá nhân ảnh hưởng đến mục tiêu của chúng ta , vì ai cũng bận học hành , cũng đi làm , thì làm sao ko khỏi thiếu thời gian , hy vọng Anh Phục sẽ cố gắng.

3/ Anh Thanh :

    Với lý do Anh Phục nói rằng BHT ko liên lạc với Anh Phục là ko đúng bởi vì tất cả các cuộc họp thì Anh Thanh đều nhắn tin cho Anh Phục (trừ cuộc họp hôm nay) , nhưng có 1 số lần Anh Phục ko đi họp nên ko nắm được các tin tức từ BHT.

4/ Anh Hiệp :

Mong muốn Anh chị em chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực , gắn bó với nhau trên tinh thần chịu khó , để BHT càng mạnh , chứ giống như Anh Hiệp từ Bình Dương chạy lên để tham gia cuộc họp thì có ý nghĩa gì? Anh phải sắp xếp để tham gia với các anh chị em để chúng ta có thêm tinh thần mà phát triển.

5/ Chị Huệ : thư kí xin nhận khuyết điểm là do thời gian vừa qua ko đánh nội dung họp để post lên email hoặc blog của BHT , bắt đầu từ tháng này Thư kí sẽ post tất cả những thông tin lên email của BHT và tạo 1 email riêng để mổi thành viên BHT đều vô và đọc được thông tin. Còn vấn đề Anh Phục , Huệ sẽ liên lạc với Phục nhiều hơn qua email , chat…

    Với tất cả ý kiến của Anh Chị Em ở trên , Anh Phục đã đồng ý tiếp tục tham gia BHT và sẽ cố gắng đi họp mặt đầy đủ , nắm thông tin và đóng góp cùng BHT

    B/ Lên kế hoạch BHT ( để phát triển quỹ BHT)

Hiện tại tiền quỹ của BHT còn khỏang 170 ngàn – chưa tính số tiền BHT cho chị Xuân mượn là 400 ngàn đồng ( ko chính xác vì cuộc họp vừa rồi ko có mặt của chị Thủ Qũy – là chị Phương – lý do bị bệnh) , chính vì vậy BHT chúng ta có bàn kế họach để phát triển quỹ như sau :

    1/ Làm phiếu gởi xe miễn phí ( nhưng có thùng tùy hỷ) để tết này BHT chúng ta sẽ lên chương trình hái lộc đầu xuân và thực hiên kế hoạch này luôn , với những ưu điểm của việc gởi xe tại chùa như sau : Thứ 1 : để có khuôn viên chùa trang nghiêm , và có quy định , thứ 2 : bảo quan xe cho thực khách để khỏi mất xe , thứ 3: lấy số tiền mà khách có xe gởi để góp vào quỹ của BHT để thực hiện kế hoạch tiếp theo cho trại hè năm tới ( do ko có đủ số tiền lớn nên chúng ta cùng GĐ Khánh Hùng ko thể tổ chức trại hè cho các em ) .

    2/ Phát hành băng đĩa nhạc ( kinh , bài giảng , nhạc xuân , nhạc đạo) để nhờ các bác dưới đó ủng hộ , tuy nhiên BHT được biết ở dưới chùa mình có Dì 8 – đơn vị hậu cần hay phát hành băng đĩa nhạc cho quý phật tử , do vậy chúng ta sẽ liên lạc với dì 8 đồng ý và hổ trợ cho BHT mình thực hiện thực công việc bán địa này (5000VNĐ/ 1 đĩa) .

Vấn đề tìm kinh đĩa nhạc như thế nào? Anh Chị Em BHT chúng ta mỗi thành viên sẽ tìm 1 loại đĩa khác nhau ở các chùa , nhà sách hoặc bất kì từ nguồn nào để cuộc họp tới gom lại và gởi cho Anh Thanh , Anh Thanh có trách nhiệm làm đĩa ( mỗi thành viên BHT tìm kiếm đĩa về đề tài gì cần thông báo cho Anh Thanh được biết đề ko phải trùm lặp đề tài đĩa với nhau) – mỗi thành viên càng nhiều đĩa càng tốt – mua đĩa bình thường – ko cần đĩa gốc để chúng ta copy ra.

    Hiện tai Anh Phục có đĩa về 'Kinh Vô Lượng Thọ''

Nếu thời gain phát hành nhanh , chúng ta sẽ gởi về bán trong kế hoạch là ngày mồng 1tháng 10 âm lịch tới cho đến khi tết , và công việc này sẽ nhờ sự hổ trợ của cị Liễu và Dì 8.

    3/ Anh Mỹ có ý kiến là quý Anh Chị đã đi làm thì nên trích số tiền đóng hằng tháng lên gấp đôi :40.000 VNĐ , tuy hơi nhiều nhưng các thành viên có mặt đã đồng ý biểu quyết để tăng nguồn quỹ lên , còn những Anh Chị Em còn sinh viên thì vẫn đóng như mức cũ là :20.000VNĐ , và BHT thấy rằng để khuyến khích những tinh thần của các anh em có năng lực và tinh thần nhưng do điều kiện khó khăn nên BHT sẽ ko thu quỹ 1 thành viên đó là: Em Qúy - BHT có kế họach giúp đỡ Quý để Qúy sẽ có điều kiện đến với BHT chúng ta .(thông báo này có hiệu lực bắt đầu tháng 9/09)

    Gút lại vấn đề là Chị Châu sẽ liên lạc với chị Liễu để hổ trợ bán đĩa cho BHT chúng ta , chị Huệ tạo email , Anh Phục , Anh Hiệp , Anh Thanh , Anh Khải tìm đĩa và các anh chị em vắng mặt mỗi người cũng thu thập đĩa để cuộ họp tới chúng ta sẽ giao cho Anh Thanh.

    BHT gởi lời đến những Anh chị Em vắng mặt cần thông báo với BHT ( lý do nghỉ ) và góp ý như thế nào đối với HBT.

Và Ban liên cần triển khai vấn đề bài viết để chúng ta làm 1 kỉ yếu để tết này phát hành

C / Cuộc họp kết thúc vào luc 11h 5' cùng ngày

Và cuộc họp tới sẽ tổ chức vào ngày 01/11/2009 tại địa điểm cũ

Mong rằng BHT chúng ta có mặt đầy đủ.                

                                Thư kí (đã kí)


 

30 thg 9, 2009

Danh Sach Thanh Vien Ban Bao Tro

DANH SÁCH BAN HỖ TRỢ

http://bbtgdptkh.blogspot.com/


 

STT 

Tên 

Điện thoại 

E-mail 

1 

Chị Châu 

0986446884 

Lucbinh_thoau@yahoo.com 

2 

Chị Ý 

0907183218 

Phonglanda32@yahoo.com

3 

Anh Toán  

0903345641 

Giactinh2000@yahoo.com 

4 

Anh Chín 

0988614399 

Friendlysmile9@gmail.com 

5 

Anh Thanh 

0935191093

Dinhthanhbecas@gmail.com

6 

Anh Hướng 

0976102372 

Mylove6852@yahoo.com 

7 

Anh Thành 

01225959059 

 

8 

Anh Quang 

0908466865 

Thienduongmongmanh8740@yahoo.com 

9 

Anh Khải 

0984536365 

Tranthienkhai2001@yahoo.com 

10 

Anh Quý 

0937170240 

Nhon_quy123@yahoo.com 

11 

Anh Huệ 

01679851380 

Nguoivodanh_tqh@yahoo.com 

12 

Anh Nhựt 

01699144562 

Vannhat50@yahoo.com 

13 

Anh Hiệp 

0919034574 

Nguyenhoaxuanhiep@gmail.com 

14 

Anh Mỹ

0908154070

Nguyenvanmy83@gmail.com

15 

Chị Phương

01672933699

Cobebuongbinh_20152001@yahoo.com

16 

Chị Huệ

0983870872

Kimhue_dongdao@yahoo.com

17 

   

18 

   

19 

   

Anh chị nào chưa có tên xin vui long báo với ban lien lạc để bổ sung! Xin cám ơn

23 thg 9, 2009

thong bao

than moi tat ca thanh vien BBT sang chu nhat vao luc 8h ngay
04/10/2009 tai cong vien HOANG VAN THU. chung ta se hop lan thu nhat
cua nam thu 2. buoi hop thanh cong va co nhieu van de can chuan bi.
mong cac thanh vien den dong du va dung gio. than ai.
duong van chin