27 thg 1, 2010

MỤC ĐÍCH CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

 
 

MỤC ĐÍCH CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 
 

Qua gần nửa thế kỷ đầy biến chuyển của đất nước, Gia Đình Phật Tử Việt Nam được thoát thai từ Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục trong mục đích, lý tưởng, hoài bão và sứ mệnh bảo vệ Đạo Pháp, bảo vệ Dân Tộc và Hòa Bình. 

Gia Đình Phật Tử không phải là một tổ chức hoàn toàn biệt lập với các tổ chức khác của Phật Giáo, mà là một tổ chức giáo dục nằm trong Tổng Vụ Thanh Niên của Viện Hóa Đạo. Đó là phương diện pháp lý của Gia Đình. Tuy nằm trong Tổng Vụ Thanh Niên, nhưng chúng ta có một lề lối tổ chức biệt lập; một phương pháp thuận lợi cho tuổi Thanh Thiếu Nhi; một kỷ cương truyền thống nội bộ mà không ai xâm phạm được. Tất cả những cái riêng biệt ấy nhằm thực hiện mục đích Gia Đình Phật Tử như sau: Đào tạo Thanh, Thiếu, Nhi thành những Phật Tử chân chánh và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo, dân tộc Việt. 

 
 

Mục Đích Gia Đình Phật Tử gồm có hai phần:  Phần xây dựng cá nhân và phần xây dựng xã hội.

I.   Xây Dựng Cá Nhân:  

Gia Đình Phật Tử cố gắng đào tạo những con người có đủ ba đức tính căn bản: BI, TRÍ, DŨNG, những con người lấy tình thương làm động lực (Bi), lấy trí tuệ làm ngọn đèn hướng dẫn (Trí), lấy dũng lực làm đà tiến lên (Dũng); những con người biết yêu thương đồng bào, đồng loại như thương yêu chính mình, biết khoan hòa tha thứ, biết nhận rõ đâu là trái, đâu là phải, đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối cuộc đời; những con người không nề gian khổ, không sợ gian nguy trong khi làm nhiệm vụ của mình. Để trau dồi những đức tính ấy người Phật Tử cần thực hành năm hạnh: TINH TẤN, HỶ XẢ, THANH TỊNH, TRÍ TUỆ, và TỪ BI trong đời sống hằng ngày. 

1.  Tinh Tấn: Luôn luôn tiến trên con đường đến mục đích của Đoàn, trên con đường đạo.

2.   Hỷ Xả: Luôn luôn vui vẻ hoan hỷ, làm mọi người mọi loài vui vẻ hoan hỷ, biết sống hy sinh cho kẻ khác.

3.   Thanh Tịnh: Là trong sạch từ thân thể đến lời nói, ý nghĩ và việc làm. Biết sống giản dị.

4.   Trí Tuệ: Là hiểu biết đúng đắn và rộng rãi. 

5.   Từ Bi: Là đem vui và cứu khổ cho mọi loài; biết dùng lời nói hòa nhã cho mọi người an vui; biết thực hành hạnh bố thí để giúp đỡ mọi loài.

 
 

II.  Xây Dựng Xã Hội:  

Trong xã hội, chúng ta là một phần tử của Cộng Đồng Việt Nam, Gia Đình Phật Tử cố gắng góp sức với các đoàn thể khác, xây dựng một xã hội cộng đồng người Việt yên vui, lành mạnh, lấy tình thương làm chất liệu keo sơn giữa người với người, lấy chính nghĩa làm tiêu chuẩn kết giao, lấy cần lao làm chất men để tiến bộ. 

Sống ở đất nước nầy, Gia Đình Phật Tử cần phải xây dựng con người mới trong xã hội mới. Biết hội nhập và hòa đồng. Hội nhập không có nghĩa là đánh rơi con người Việt Nam cố hữu của chúng ta. Hội nhập bằng cách tìm hiểu học hỏi nhưng vẫn nêu cao sắc thái dân tộc mình. Hòa đồng nhưng vẫn trình bày cùng mọi người đặc trưng của một con người Việt, hoàn toàn Việt mà không có một sự pha loãng nào. Đừng để mình phải thua kém người dân bản xứ, nhưng như vậy không phải nhất thiết chạy theo bước chân của họ để không còn thấy lại cội nguồn. 

Nhìn về quá khứ, chúng ta vững tin vào tổ chức của chúng ta trong tương lai. Với một mục đích rõ ràng, thích hợp với tuổi trẻ và dân Việt, yêu đạo, yêu nước. Gia Đình Phật Tử sẽ đào tạo Thanh, Thiếu, Nhi thành những Phật Tử chân chính và góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.

Hình anh GDPT KHÁNH HÙNG

 
tac gia: Bui Xuan Hiep

26 thg 1, 2010

BIÊN BẢN HỌP BAN HỖ TRỢ THÁNG 1 NĂM 2010

            GIA ÑÌNH PHAÄT TÖÛ VIEÄT NAM    

            GIA ÑÌNH PHAÄT TÖÛ KHAÙNH HUØNG    

                    BI – TRÍ - DUÕNG

BIEÂN BAÛN HOÏP BAN HOÅ TRÔÏ THAÙNG 01/2010

I/ Thôøi gian : vaøo luùc 9h30 ngaøy 10/01/2010 ( do caùc thaønh vieân ñeán treã )

II/ Thaønh phaàn tham döï : goàm coù :

 1. Anh : Buøi Xuaân Hieäp – Coá Vaán BHT
 2. Nguyeãn Vaên Myõ – Phoù Ban
 3. Anh Traàn Thieân Khaûi
 4. Anh Phaïm Nhôn Quùy
 5. Anh Phan Vaên Nhöït
 6. Chò Phaïm Thò Nhö YÙ
 7. Chò Leâ Thò Huøynh Chaâu
 8. Nguyeãn Thò Myõ Phöông
 9. Traàn Thò Bích Phöôïng


 

III/ Noäi dung cuoäc hoïp

        Phaân coâng mua taêng theo ñeà xuaát cuûa chò Hueä


 

Teân saûn phaåm 

Gía 

Ngöôøi mua 

1 noài côm ñieän 

175.000 

Chò Hueä + Beù Phöôïng 

1 baøn uûi 

185.000 

Chò Hueä + Beù Phöôïng 

1 maùy quaït ( giaûi ñaëc bieät) 

285.000 

Anh Chín veà queâ  

2 ñeøn hoïc

100.000

Beù Phöôïng

3 noùng baûo hieåm

105.000

Anh Thanh

7 ñoàng hoà treo töôøng

140.000

Chò YÙ

2 hình phaät coù khung

100.000

Anh Myõ

3 Thö phaùp

100.000

Anh Toùan ( Quùy ñem veà)

20 soå tay

 

Anh Hieäp xin ngöôøi taøi trôï

20 voøng ñeo tay 

100.000 


 

Anh Khaûi + Chò Hueä mua

30 gaáu boâng 

120.000 

30 moùc khoùa 

120.000 

100 ñóa nhaïc

200.000

Anh Thanh + A. 9+A.Khaûi

10 vieát bi  

50.000 


 

Anh Khaûi + Chò Hueä mua 

20 hoäp queït 

60.000 

1.000 bao lì xì 

120.000 


 

Toång coäng laø : 250 phaàn quaø , trò giaù döï tính 1.960.000        

Ñaõ giao tieàn :

 • Beù Phöông : 100.000    
 • Anh Quùy : 100.000
 • Anh Myõ : 100.000
 • Chò YÙ : 140.000

Anh Hieäp ñaõ cho BHT öùng tröôùc 1.000.000 VNÑ

Chò Hueä ñöa quyõ laïi cho chò Phöông : 235.000 VNÑ

Toång keát quyõ coøn laïi cuûa BHT trong naêm 2009 laø : 1.075.000

( ñaõ tính tieàn chò Xuaân traû : 500.000 )

    Naêm 2010 ñoùng quyõ thaùng 01 nhö sau :

 • Chò Chaâu : 40.000
 • Anh Khaûi : 20.000
 • Anh Myõ : 120.000 ( 3 thaùng )
 • Beù Phöôïng : 20.000
 • Chò YÙ : 40.000
 • Beù Phöông : 40.000 ( 2 thaùng )
 • Total : 360.000

Nhìn laïi muïc ñích cuûa BHT , chuùng ta chöa giuùp ñöôïc gì nhieàu cho GÑPT Khaùnh Huøng .

Ñoøan Thieáu Nam hieän taïi ñang suy yeáu vaø coù moái baát ñoàng vôùi chò Traâm Taâm.

Nhieäm vuï cuûa BHT laø giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà khoù khaên ñoù cuûa GÑPT Khaùnh Huøng ,

khoâng theå ñöùng ko nhìn GÑ nhö vaäy , maø phaûi ñi saâu tìm hieåu , ñoåi môùi phong caùch hoaït ñoäng ñeå cũng coá Gia Ñình.


 

Ban Hoå Trôï taát nieân taïi nhaø Anh Minh , môøi Huynh Tröôûng vaø Ñoøan Thieáu Nam , moãi ngöôøi 40.000 VNÑ


 

     Cuoäc hoïp keát thuùc vaøo luùc 11h30 cuøng ngaøy

                                Thay maët thö kí

                             ( Chò Phöôïng ñaõ kí )