26 thg 1, 2010

BIÊN BẢN HỌP BAN HỖ TRỢ THÁNG 1 NĂM 2010

            GIA ÑÌNH PHAÄT TÖÛ VIEÄT NAM    

            GIA ÑÌNH PHAÄT TÖÛ KHAÙNH HUØNG    

                    BI – TRÍ - DUÕNG

BIEÂN BAÛN HOÏP BAN HOÅ TRÔÏ THAÙNG 01/2010

I/ Thôøi gian : vaøo luùc 9h30 ngaøy 10/01/2010 ( do caùc thaønh vieân ñeán treã )

II/ Thaønh phaàn tham döï : goàm coù :

 1. Anh : Buøi Xuaân Hieäp – Coá Vaán BHT
 2. Nguyeãn Vaên Myõ – Phoù Ban
 3. Anh Traàn Thieân Khaûi
 4. Anh Phaïm Nhôn Quùy
 5. Anh Phan Vaên Nhöït
 6. Chò Phaïm Thò Nhö YÙ
 7. Chò Leâ Thò Huøynh Chaâu
 8. Nguyeãn Thò Myõ Phöông
 9. Traàn Thò Bích Phöôïng


 

III/ Noäi dung cuoäc hoïp

        Phaân coâng mua taêng theo ñeà xuaát cuûa chò Hueä


 

Teân saûn phaåm 

Gía 

Ngöôøi mua 

1 noài côm ñieän 

175.000 

Chò Hueä + Beù Phöôïng 

1 baøn uûi 

185.000 

Chò Hueä + Beù Phöôïng 

1 maùy quaït ( giaûi ñaëc bieät) 

285.000 

Anh Chín veà queâ  

2 ñeøn hoïc

100.000

Beù Phöôïng

3 noùng baûo hieåm

105.000

Anh Thanh

7 ñoàng hoà treo töôøng

140.000

Chò YÙ

2 hình phaät coù khung

100.000

Anh Myõ

3 Thö phaùp

100.000

Anh Toùan ( Quùy ñem veà)

20 soå tay

 

Anh Hieäp xin ngöôøi taøi trôï

20 voøng ñeo tay 

100.000 


 

Anh Khaûi + Chò Hueä mua

30 gaáu boâng 

120.000 

30 moùc khoùa 

120.000 

100 ñóa nhaïc

200.000

Anh Thanh + A. 9+A.Khaûi

10 vieát bi  

50.000 


 

Anh Khaûi + Chò Hueä mua 

20 hoäp queït 

60.000 

1.000 bao lì xì 

120.000 


 

Toång coäng laø : 250 phaàn quaø , trò giaù döï tính 1.960.000        

Ñaõ giao tieàn :

 • Beù Phöông : 100.000    
 • Anh Quùy : 100.000
 • Anh Myõ : 100.000
 • Chò YÙ : 140.000

Anh Hieäp ñaõ cho BHT öùng tröôùc 1.000.000 VNÑ

Chò Hueä ñöa quyõ laïi cho chò Phöông : 235.000 VNÑ

Toång keát quyõ coøn laïi cuûa BHT trong naêm 2009 laø : 1.075.000

( ñaõ tính tieàn chò Xuaân traû : 500.000 )

    Naêm 2010 ñoùng quyõ thaùng 01 nhö sau :

 • Chò Chaâu : 40.000
 • Anh Khaûi : 20.000
 • Anh Myõ : 120.000 ( 3 thaùng )
 • Beù Phöôïng : 20.000
 • Chò YÙ : 40.000
 • Beù Phöông : 40.000 ( 2 thaùng )
 • Total : 360.000

Nhìn laïi muïc ñích cuûa BHT , chuùng ta chöa giuùp ñöôïc gì nhieàu cho GÑPT Khaùnh Huøng .

Ñoøan Thieáu Nam hieän taïi ñang suy yeáu vaø coù moái baát ñoàng vôùi chò Traâm Taâm.

Nhieäm vuï cuûa BHT laø giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà khoù khaên ñoù cuûa GÑPT Khaùnh Huøng ,

khoâng theå ñöùng ko nhìn GÑ nhö vaäy , maø phaûi ñi saâu tìm hieåu , ñoåi môùi phong caùch hoaït ñoäng ñeå cũng coá Gia Ñình.


 

Ban Hoå Trôï taát nieân taïi nhaø Anh Minh , môøi Huynh Tröôûng vaø Ñoøan Thieáu Nam , moãi ngöôøi 40.000 VNÑ


 

     Cuoäc hoïp keát thuùc vaøo luùc 11h30 cuøng ngaøy

                                Thay maët thö kí

                             ( Chò Phöôïng ñaõ kí )

Không có nhận xét nào: