19 thg 4, 2010

THƯ MỜI HỌP MẶT:

THƯ MỜI HỌP MẶT:
THÂN MỜI ANH CHỊ EM BHT ĐẾN DỰ BUỔI NÓI CHUYỆN, TRAO ĐỔI, NHẰM GIẢI TRÍ, TẠO SỰ ĐOÀN KẾT, THẮT CHẶT TÌNH LAM CŨNG NHƯ TÌNH GẮN BÓ GIỮA CÁC ANH CHỊ EM TRONG BHT.
VÀO LÚC 18H30 23/4/2010 (NHẰM NGÀY 10/3 ÂM LỊCH- LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG).
ĐỊA ĐIỂM; QUÁN TRÀ SỮA 18 ĐỘ - TRÊN ĐƯỜNG SƯ VẠN HẠNH.
ANH CHỊ EM NÀO KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG ĐI- VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI ANH KHẢI : 0984536365.
RẤT MONG CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC EM THAM DỰ VÀ ĐẾN ĐÚNG GIỜ
THAY MẶT BHT
ADMIN: A CHÍN

14 thg 4, 2010

BIÊN BẢN HỌP BAN HỔ TRỢ GĐPT KHÁNH HÙNG THÁNG 04/2010

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BI - TRÍ – DŨNG


 

BIÊN BẢN HỌP BAN HỔ TRỢ GÑPT KHAÙNH HUØNG THAÙNG 04/2010


 


 

I.Thôøi gian:

Vaøo luùc 8h30 ngaøy 04/04/2010 taïi coâng vieân Hoaøng Vaên Thu,q Taân Bình,TPHCM

Thaønh phaàn tham döï:

 1. A.traàn Ñình Thanh
 2. A.Döông Vaên Chín
 3. A. Traàn Thieân Khaûi
 4. A. Traàn Quang Hueä
 5. A. Hoà Ñöùc Ñaït
 6. C.Nguyeãn Thò Kim Hueä
 7. C. Leâ Thò Huyønh Chaâu
 8. C.Phaïm Thò Nhö YÙ
 9. C. Nguyeãn Thò Myõ Phöông
 10. C. Trònh Thò Aùi Thu
 11. C. Traàn Thò Bích Phöôïngï
 12. A. Traàn Thanh Toaùn
 13. Anh Hoà Chí Cöôøng : Ñaïi Dieän GÑPT Vieät Nam ôû Hoa Kyø


 

II. Noäi dung cuoäc hoïp:

    1.Quyõ BHT:

Toång quyõ ñeán cuoái thaùng 3/2010: 3 045 000 ñ

Trong ñoù: Chi Chaâu giöõ     1 500 000 ñ

     Chò Phöông giöõ 1 545 000 ñ

    2. Baøn veà vaán ñeà anh Thanh xin töø chöùc tröôûng ban Hoå Trôï :


 

Lyù do :
Anh Thanh caûm thaáy raèng sau 2 naêm laøm tröôûng ban ñaõ chöa thöïc söï giuùp cho BHT ñi leân vaø ngaøy caøng vöõng maïnh . Anh töï nhaän thaáy raèng mình chöa ñuû naêng löïc ñeå daãn daét anh em . Anh muoán BHT tìm vaø choïn ra 1 ngöôøi môùi coù naêng löïc hôn vaø ñuû söùc giuùp BHT ngaøy caøng gaén boù vöõng maïnh . Vaø vì lyù do caùc Anh Chò Em chöa thöïc söï thoáng nhaát trong vaán ñeà anh Thanh ñieàu ñoäng ñi hoïp .


 

    YÙ kieán cuûa caùc Anh Chò :
Anh Chín :

Vaán ñeà coù leõ laø do keânh thoâng tin chöa ñaûm baûo laøm cho 1 soá thaønh vieân khoâng naém baét thoâng tin , vì vaäy ñaõ khoâng ñi hoïp ñuùng thôøi gian

Chò Hueä : Nhaän thaáy trong tình hình BHT ñang khoâng phaùt trieån , Anh Thanh laø Tröôûng Ban Hoå Trôï caàn coù traùch nhieäm vaø khoâng neân chuøn böôùc , chò Hueä khoâng ñoàng yù Anh Thanh töø chöùc .

Chò YÙ vaø Chò Chaâu cuøng yù kieán vôùi Chò Hueä


 

Anh Toaùn : Vaán ñeà Anh Thanh töø chöùc coù leõ do böùc xuùc vì söï chöa thoáng nhaát cuûa anh em . Nguyeân nhaân cuõng coù theå xuaát phaùt töø caû 2 phía , vì vaäy neân boû qua cho nhau . Anh Thanh neân vöõng böôùc hôn vaø Anh Em cuõng phaûi nhìn nhaän laïi caùch laøm vieäc cuûa minh . Taát caû chuùng ta caàn hoùa hôïp vaø thoáng nhaát vôùi nhau thaønh 1 khoái . Hôn nöõa anh nghó BHT neân coù chuùt thay ñoåi trong moâ hình sinh hoaït , ví duï nhö : Du lòch , caém traïi xa ……

    

Sau taát caû caùc yù kieán Anh Chò Em ñeàu thoáng nhaát Anh Thanh laøm Tröôûng Ban


 

Trong cuoäc hoïp coù söï goùp maët cuûa Anh : Hoà Chí Cöôøng , moät Huynh Tröôøng cuûa GÑPT ôû Hoa Kyø , do nhaân duyeân neân anh veà thaêm GÑPT sôû ngoaïi vaø Anh coù chia seõ moät vaøi kinh nghieäm trong sinh hoaït , noùi veà söï khaùc nhau giöõa GÑPT Vieät Nam vaø Hoa Kyø …… Söï goùp maët cuûa anh laø nieàm vinh döï cho anh chò em BHT GÑPT Khaùnh Huøng.


 


 

Toång thu quyõ thaùng 04/2010 laø : 300.000 ñ

Toång chi :     Tieàn nöôùc : 44.000 ñ

        Tieàn leàu traïi : 150.000 ñ

Coøn laïi              : 106.000 ñ


Toång quyõ ñeán thaùng 04/2010 laø : 3.151.000 ñ


 

        Cuoäc hoïp keát thuùc vaøo luùc : 11h keùm 15 cuøng ngaøy .


 

Thaân môøi Anh Chò Em BHT ñi döï buoåi noùi chuyeän vui ôû quaùn traø söõa -18 ñoä ôû Ñöôøng Sö Vaïn Haïnh , vaøo luùc 6h30 toái ngaøy 23/04/2010 ( nhaàm ngaøy 10/03 aâm lòch – ngaøy gioã toå Huøng Vöông )

Cuoäc hoïp thaùng tôùi : vaøo ngaøy : 09/05/2010 taïi CV Hoaøng Vaên Thuï . Thaân môøi anh chò em tham döï ñaày ñuû

                    
 


 

                             Thö kí ñaõ kí Bieân Baûn hoïp

                             KimHueä_ Ñoàng Ñaøo

ANH CHỊ VÀ CÁC EM VÀO ALBUM ĐỂ XEM HÌNH HỌP THÁNG 4 VỪA RỒI NHÉ!     A CHÍN