17 thg 11, 2009

TÔI LÀM THƠ

    Tôi làm thơ đ gi hn theo gió,

    Gi tâm tư đi nhng no tôi cn,

    Gi tm lòng theo nhng đám bch vân,

    Gi tt c
ước mơ lên sao sáng.

Tôi làm thơ đ gii bày cơn khát

Khát yêu thương ,khát chia s vô b,

Khát tình người ,khát n cười đơn sơ

Nhưng cht cha nim vui và hnh phúc.

     Tôi là thơ không phi vì câu chúc

     Chúc thơ hay, bn tht có lm tài

     Tôi nghĩ mình :"biết mt chng biết hai"

     Tôi là vy ,chng hoa thơm lá l.

Tôi làm thơ mun mình đi đúng ngã

Sng vui tươi và sng trn hết mình

T đáy lòng luôn có ánh bình minh

Đ ta sáng ,thp lên cơn hi vng...

Tác giả : Phạm Nhơn Quý

THÔNG BÁO

Xin báo với các anh chị em trong BHT là  chúng ta sẽ dời ngày họp của tháng 12/2009 lại vào ngày 13/12/2009 ( thông báo trước là ngày 6/12)

Địa diểm: CÔNG VIÊN HOÀNG VĂN THỤ VÀO LÚC 8H00

Các anh chị em nhớ ngày và đi đầy đủ để chúng ta lên kế hoạch bàn tết nhé. Thân ái !

8 thg 11, 2009

TẠ TỘI

Tạ Tội

Cha mẹ ơi! Con vô cùng có lỗi

Với mẹ cha và cả chúng muôn loài.

Cha mẹ ơi!Con chẳng thấy ngày mai

Sao vắng bặt,sao mơ hồ khó hiểu?

    Cha mẹ ơi! Con tu hành đủ kiểu

    Chẳng hiểu sao tính vẫn chúng sanh hoài?

    Bao lời thề,chí nguyện còn trên vai

    Mà bây giờ ,con chẳng ra chi cả.

Cha mẹ ơi!Không biết sao mà tả.

Trí ngu si con phải nói những gì?

Phải làm gì giữa đầy rẫy thị phi?

Con có thể bị vùi trong biển cả.

    Cha mẹ ơi!Con cứ thấy tâm tà

    Cứ ẩn hiện trong con hằng sai khiến,

    Con cố giữ nhưng trí cùng lực kiệt

    Không cách nào diệt hẳn nổi tâm con.

Cha mẹ ơi, nó cứ dội từng cơn

Như lũ về cuốn trôi phăng tất cả,

Như lốc xoáy lôi ta đi muôn ngã,

Như bầu trời che khuất bởi mây đen.

    Cha mẹ ơi,con biết nói gì hơn?

    Khi kiếp này còn gây bao tội lỗi.

    Con chẳng biết khi nào trả hết tội?

    Để tìm về nơi chơn chánh tu thân.

Cha mẹ ơi, xin dạy con ân cần

Cho con biết con đường con nên biết,

Cho con thấy chân trời không bí mật,

Con phải quỳ học hỏi dưới chân ai?

    Cha mẹ ơi,con giờ thấy mình sai

    Xin cha mẹ đánh thằng con bất hiếu.

    Xin cha mẹ giải bày cho con hiểu

    Con là ai và con phải làm gì?

Cha mẹ ơi ,cứ oán trách con đi

Có như vậy con thấy lòng nhẹ nhõm,

Con mới thấy lương tâm còn cắn rứt

Khi ba buồn ,mạ thì khóc từng đêm.

    Cha mẹ ơi, con cứ thấy màn đêm

    Xung quanh con là bầu trời u tối.

    Con mắt con chẳng tài nào thấy nổi

    Dưới chân con sâu lắm những vũng bùn.

Cha mẹ ơi,con cứ nghĩ lung tung

Nghĩ cái này chưa xong qua cái khác

Con biết rằng sức con là có hạn.

Chằng hiểu sao: con nghĩ vẩn vơ hoài?

    Cha mẹ ơi,con sẽ sống vì ai?

    Sống vì con hay vì người hả mẹ?

    Có những kúc con quay cuồng như thế

    Xin mẹ cha chỉ dạy đứa con này.

                           tháng 11/2007

Tác gi : Phm Nhơn Quý


 

BIÊN BẢN HỌP BAN HỔ TRỢ THÁNG 11/2009

GIA ÑÌNH PHAÄT TÖÛ VIEÄT NAM

Gia Ñình Phaät Töû Khaùnh Huøng

BI – TRÍ – DUÕNG


 

BIEÂN BAÛN HOÏP BAN HOÅ TRÔÏ THAÙNG 11/2009


 


 

I/ Thôøi gian : 8h ngaøy 1/11/2009

Söï hieän dieän cuûa caùc anh chò em trong BHT nhö sau :

 • Anh : Traàn Thanh Toaùn – Coá Vaán BHT
 • Anh : Traàn Ñình Thanh – Tröôûng BHT- Chuû trì cuoäc hoïp
 • Anh : Döông Vaên Chín
 • Anh : Traàn Thieân Khaûi
 • Chò : Nguyeãn Thò Myõ Phöông
 • Chò : Traàn Thò Bích Phöôïng – thö kí thay cho chò Hueä

II/ Noäi dung cuoäc hoïp nhö sau :

 1. Anh Thanh thoâng tin veà döï Chu Nieân cuûa GÑPT Ñöùc Hoa : Thöïc teá GÑPT Ñöùc Hoa toå chöùc Chu Nieân nhöng khoâng gôûi giaáy môøi cho BHT , chæ nhôø Anh Quùy gôûi giaáy môøi GÑPT Khaùnh Huøng ñeán döï buoåi leã. Nhöng Anh Quùy khoâng noùi gì vaø maáy ngaøy sau BHT môùi bieát , vì ôû xa neân Ban Huynh Tröôûng GÑPT Khaùnh Huøng nhôø BHT ñaïi dieän tham döï.
 2. Veà chuyeän vaên ngheä cuûa GÑPT Ñöùc Hoa : BHT khoâng bieát , khi ñeán nôi môùi bieát neân khoâng kòp thoâng baùo cho Anh Chò trong BHT
 3. Veà keá hoaïch gaây quyõ cho BHT
 • Thu quyõ : Caùc Anh Chò naøo trong BHT ñaõ ñi laøm seõ ñoùng quyõ laø :40.000 VNÑ , coøn ñi hoïc thì giöõ möùc 20.000 VNÑ .
 • Seõ tieán haønh laøm phieáu gôûi xe mieãn phí ôû Chuøa Cam Bình vaøo caùc ngaøy Thoï Baùt , Leã , Teát , giöõ xe mieãn phí nhöng coù thuøng coâng ñöùc nhoû ñeå ñaïo traøng uûng hoä tuøy hyû.
 • Caùc anh chò seõ noäp nhöõng ñóa phaät giaùo tìm ñöôïc cho Anh Thanh ñeå laøm ra nhieàu ñóa hôn baùn cho baø con Phaät Töû ñeå gaây quyõ.
 • Veà vieäc laøm cuoán kyû yeáu cuûa BHT , caùc thaønh vieân tieán haønh vieát baøi vaø noäp laïi nhanh choùng.
 1. Chò Phöông coù yù kieán : xem nhö BHT cuûa chuùng ta hoaït ñoäng raát tích cöïc , nhöng phaûi xem laïi BHT chuùng ta ñaõ naém baét tình hình cuï theå cuûa GÑPT ôû queâ ñeå hoå trôï theâm cho ñuùng tinh thaàn cuûa BHT.
 2. Anh Thanh : Muïc ñích cuûa BHT laø lieân keát caùc anh chò cöïu Ñoaøn Sinh GÑPT Khaùnh Huøng ôû TPHCM laïi , vöøa haâm noùng laïi tình lam tong moãi con ngöôøi Phaät Töû , vöøa hoå trôï vaø vöïc daäy GÑPT Khaùnh Huøng.
 • Tình hình GÑPT ôû queâ hieän ñang coù daáu hieäu suy thoaùi , nhaát laø ñoaøn thieu nam.
 1. Anh Toaùn : Anh coù theå nhôø baïn laøm ñóa kinh nhaïc – moät hình thöùc môùi laï trong tuïng nieäm , nhaïc GÑPT ñeå phaùt haønh taïi chuøa vaø môû roäng ra ôû thò tröôøng Sôn Myõ , Taân Thaéng , ñeå seõ gôûi veà baùn daàn vöøa gaây quyõ vöøa quaûng baù roäng raõi tinh thaàn Phaät Giaoù trong ñaïi chuùng.
 2. Baøn veà keá hoaïch '' haùi loäc ñaàu xuaân '' : naêm nay coù theå seõ phaùt haønh khoaûng 1000 veù vaø caùc phaàn quaø truùng thöôûng seõ phong phuù hôn.
 3. Anh Toaùn : chuùng ta caàn höôùng ñeán töông lai laâu daøi cuûa GÑPT . Nhöõng Anh Chò hoïc trong ngaønh sö phaïm , coù khaû naêng trôû veà queâ laøm vieäc thì neân hoå trôï , ñaàu tö cho ngöôøi ñoù ñeå taïo ñöôïc tieàm löïc ñeå phuïc vuï cho GÑPT.
 4. BHT ñang höôùng tôùi Anh Quùy , chuùng ta caàn taïo cho anh 1 nieàm tin vaøo GÑPT , coù theå veà queâ phuïc vuï ñaïo phaùp bôûi vì hieän taïi Anh Quùy raát coù nhieät huyeát vôùi GÑPT.
 • Caùc Anh Chò trong BHT chuùng ta caàn hoå trôï laãn nhau trong cuoäc soáng vaø trong coâng vieäc. Anh Toaùn nhôø Anh Khaûi leân danh saùch caùc anh chò sinh vieân vaø ngaønh ngheà ñang hoïc ñeå coù höôùng hoå trôï , tìm vieäc laøm theâm cho caùc baïn trong BHT.
 • BHT chuùng ta tìm 1 ngoâi chuøa naøo ñoù xin thaønh laäp 1 GÑPT quy tuï caùc thaønh vieân trong BHT vaø thu huùt ñoaøn sinh sôû taïi.
 • Anh em chuùng ta ñöøng bao giôø boû nhieät huyeát ñi sinh hoaït GÑPT , ñi ñeå coù theâm kieán thöùc veà cuoäc ñôøi , veà GÑPT ngoaøi kieán thöùc ñöôïc hoïc ôû tröôøng . Coá gaéng phaán ñaáu vaø coù suy nghó veà töông lai.
 • Cuoäc hoïp tôùi dieãn ra vaøo ngaøy : 06/12/2009 vaø thoâng baùo caùc Anh Chò vaéng maët trong cuoäc hoïp naøy coù maët ñaày ñuû.

Cuoäc hoïp keát thuùc vaøo luùc 9h50 cuøng ngaøy.


 


 

                    TPHCM , Ngaøy 01 thaùng 11 naêm 2009

                        Tröôûng Ban HT vaø thö kí ñaõ kí


 

4 thg 11, 2009

VẪN HÁT


Ta vẫn hát,suốt đời ta vẫn hát

Cứ nghêu ngao va thế cứ nghêu ngao.

Ôi! Khung trời này đẹp biết là bao.

Ôi,Sóng biển! Ôi,Khung trời xanh biếc.

Nhìn sóng vỗ ,mây trôi ta mới biết:

Rằng dòng đời co hợp sẽ có tan,

Rằng giữa đời gian nan nối gian nan.

Tuy là vậy, tôi vẫn nghêu ngao hát.

Ta cũng hát ,bầu trời sao cũng hát?

Những áng mây như nhảy múa quanh mình.

Ca những lời những điệu nhạc lung linh.

Nơi xa ấy,chân trời đang rộng mở.

Tôi vẫn hát, trái tim tôi vẫn thở.

Vẫn đập theo tiếng gọi của lòng người,

Hãy hòa mình, cùng hát nào bạn ơi.

Hãy cùng nhau ca lên đời vẫn đẹp.

tác giả: Phạm Nhơn Quý

XIN LỖI BẠN THƠ

XIN LỖI BẠN THƠ

Xin lỗi nhé bạn thơ thương thương nhớ!

Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại thơ

Thơ đừng buồn, thơ đừng khóc nghe thơ.

Thơ đừng giận rằng tôi thường xao lãng.

Xin lỗi nhé! à,không xin lỗi nữa.

Thơ biết không,tôi cũng chẳng vui gì.

Tôi bảo mình :"chẳng phiền não làm chi?"

Nhưng đầu óc... chẳng tuân tôi chi cả.

Có những lúc buồn phiền,tôi hỏi lá...

Cứ đăm chiêu ,tôi ngước hỏi khung trời...

Rồi nhìn mình,tôi vẫn cứ là tôi.

Tôi muốn say nhưng cứ hoài vẫn tỉnh.

Thôi được rồi,"Chú Vô Minh " lừa phỉnh.

Mở ra đi sự thật của cuộc đời.

tác giả: Phạm Nhơn Quý

2 thg 11, 2009

CUỘC HỌP THÁNG 11 NĂM 2009


BAN HỖ TRỢ SẼ POST BIÊN BẢN CUỘC HỌP TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT. CÁC ANH CHỊ EM CHÚ Ý THEO DÕI THÔNG TIN NHA