8 thg 11, 2009

BIÊN BẢN HỌP BAN HỔ TRỢ THÁNG 11/2009

GIA ÑÌNH PHAÄT TÖÛ VIEÄT NAM

Gia Ñình Phaät Töû Khaùnh Huøng

BI – TRÍ – DUÕNG


 

BIEÂN BAÛN HOÏP BAN HOÅ TRÔÏ THAÙNG 11/2009


 


 

I/ Thôøi gian : 8h ngaøy 1/11/2009

Söï hieän dieän cuûa caùc anh chò em trong BHT nhö sau :

 • Anh : Traàn Thanh Toaùn – Coá Vaán BHT
 • Anh : Traàn Ñình Thanh – Tröôûng BHT- Chuû trì cuoäc hoïp
 • Anh : Döông Vaên Chín
 • Anh : Traàn Thieân Khaûi
 • Chò : Nguyeãn Thò Myõ Phöông
 • Chò : Traàn Thò Bích Phöôïng – thö kí thay cho chò Hueä

II/ Noäi dung cuoäc hoïp nhö sau :

 1. Anh Thanh thoâng tin veà döï Chu Nieân cuûa GÑPT Ñöùc Hoa : Thöïc teá GÑPT Ñöùc Hoa toå chöùc Chu Nieân nhöng khoâng gôûi giaáy môøi cho BHT , chæ nhôø Anh Quùy gôûi giaáy môøi GÑPT Khaùnh Huøng ñeán döï buoåi leã. Nhöng Anh Quùy khoâng noùi gì vaø maáy ngaøy sau BHT môùi bieát , vì ôû xa neân Ban Huynh Tröôûng GÑPT Khaùnh Huøng nhôø BHT ñaïi dieän tham döï.
 2. Veà chuyeän vaên ngheä cuûa GÑPT Ñöùc Hoa : BHT khoâng bieát , khi ñeán nôi môùi bieát neân khoâng kòp thoâng baùo cho Anh Chò trong BHT
 3. Veà keá hoaïch gaây quyõ cho BHT
 • Thu quyõ : Caùc Anh Chò naøo trong BHT ñaõ ñi laøm seõ ñoùng quyõ laø :40.000 VNÑ , coøn ñi hoïc thì giöõ möùc 20.000 VNÑ .
 • Seõ tieán haønh laøm phieáu gôûi xe mieãn phí ôû Chuøa Cam Bình vaøo caùc ngaøy Thoï Baùt , Leã , Teát , giöõ xe mieãn phí nhöng coù thuøng coâng ñöùc nhoû ñeå ñaïo traøng uûng hoä tuøy hyû.
 • Caùc anh chò seõ noäp nhöõng ñóa phaät giaùo tìm ñöôïc cho Anh Thanh ñeå laøm ra nhieàu ñóa hôn baùn cho baø con Phaät Töû ñeå gaây quyõ.
 • Veà vieäc laøm cuoán kyû yeáu cuûa BHT , caùc thaønh vieân tieán haønh vieát baøi vaø noäp laïi nhanh choùng.
 1. Chò Phöông coù yù kieán : xem nhö BHT cuûa chuùng ta hoaït ñoäng raát tích cöïc , nhöng phaûi xem laïi BHT chuùng ta ñaõ naém baét tình hình cuï theå cuûa GÑPT ôû queâ ñeå hoå trôï theâm cho ñuùng tinh thaàn cuûa BHT.
 2. Anh Thanh : Muïc ñích cuûa BHT laø lieân keát caùc anh chò cöïu Ñoaøn Sinh GÑPT Khaùnh Huøng ôû TPHCM laïi , vöøa haâm noùng laïi tình lam tong moãi con ngöôøi Phaät Töû , vöøa hoå trôï vaø vöïc daäy GÑPT Khaùnh Huøng.
 • Tình hình GÑPT ôû queâ hieän ñang coù daáu hieäu suy thoaùi , nhaát laø ñoaøn thieu nam.
 1. Anh Toaùn : Anh coù theå nhôø baïn laøm ñóa kinh nhaïc – moät hình thöùc môùi laï trong tuïng nieäm , nhaïc GÑPT ñeå phaùt haønh taïi chuøa vaø môû roäng ra ôû thò tröôøng Sôn Myõ , Taân Thaéng , ñeå seõ gôûi veà baùn daàn vöøa gaây quyõ vöøa quaûng baù roäng raõi tinh thaàn Phaät Giaoù trong ñaïi chuùng.
 2. Baøn veà keá hoaïch '' haùi loäc ñaàu xuaân '' : naêm nay coù theå seõ phaùt haønh khoaûng 1000 veù vaø caùc phaàn quaø truùng thöôûng seõ phong phuù hôn.
 3. Anh Toaùn : chuùng ta caàn höôùng ñeán töông lai laâu daøi cuûa GÑPT . Nhöõng Anh Chò hoïc trong ngaønh sö phaïm , coù khaû naêng trôû veà queâ laøm vieäc thì neân hoå trôï , ñaàu tö cho ngöôøi ñoù ñeå taïo ñöôïc tieàm löïc ñeå phuïc vuï cho GÑPT.
 4. BHT ñang höôùng tôùi Anh Quùy , chuùng ta caàn taïo cho anh 1 nieàm tin vaøo GÑPT , coù theå veà queâ phuïc vuï ñaïo phaùp bôûi vì hieän taïi Anh Quùy raát coù nhieät huyeát vôùi GÑPT.
 • Caùc Anh Chò trong BHT chuùng ta caàn hoå trôï laãn nhau trong cuoäc soáng vaø trong coâng vieäc. Anh Toaùn nhôø Anh Khaûi leân danh saùch caùc anh chò sinh vieân vaø ngaønh ngheà ñang hoïc ñeå coù höôùng hoå trôï , tìm vieäc laøm theâm cho caùc baïn trong BHT.
 • BHT chuùng ta tìm 1 ngoâi chuøa naøo ñoù xin thaønh laäp 1 GÑPT quy tuï caùc thaønh vieân trong BHT vaø thu huùt ñoaøn sinh sôû taïi.
 • Anh em chuùng ta ñöøng bao giôø boû nhieät huyeát ñi sinh hoaït GÑPT , ñi ñeå coù theâm kieán thöùc veà cuoäc ñôøi , veà GÑPT ngoaøi kieán thöùc ñöôïc hoïc ôû tröôøng . Coá gaéng phaán ñaáu vaø coù suy nghó veà töông lai.
 • Cuoäc hoïp tôùi dieãn ra vaøo ngaøy : 06/12/2009 vaø thoâng baùo caùc Anh Chò vaéng maët trong cuoäc hoïp naøy coù maët ñaày ñuû.

Cuoäc hoïp keát thuùc vaøo luùc 9h50 cuøng ngaøy.


 


 

                    TPHCM , Ngaøy 01 thaùng 11 naêm 2009

                        Tröôûng Ban HT vaø thö kí ñaõ kí


 

Không có nhận xét nào: