11 thg 6, 2010

BIÊN BẢN HỌP BAN HỖ TRỢ GĐPT KHÁNH HÙNGTHÁNG 6/2010

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BI- TRÍ – DŨNG


 

BIÊN BẢN HỌP BAN HỖ TRỢ GĐPT KHÁNH HÙNG

THÁNG 6/2010


 


 

I.Thôøi gian:

Vaøo lúc 8h30 ngày 06/06/2010 tại công viên Hòang Văn Thụ .Q.Tân Bình TPCHM

Thành phần tham dự gồm có :

1. A.Trần Thanh Tóan

 1. A.Trần Đình Thanh
 2. A.Dương Văn Chín
 3. A. Phạm Nhơn Qúy
 4. Chị : Nguyễn Thị Kim Huệ
 5. C. Lê Thị Hùynh Châu
 6. C. Nguyễn Thị Mỹ Phương
 7. C. Trần Thị Bích Phượng
 8. A. Nguyễn Bá Chí Công – TV Mới
 9. A. Hòang Trọng Phú – TV Mới


 

II. Noäi dung cuoäc hoïp:

Töôøng thuaät laïi 2 ngaøy traïi cuûa Raèm T4 -2010 – PL 2554 (öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm ) vaø keá hoaïch traïi heø naêm 2010


 

Nhaän xeùt chung :

Hai ngaøy traïi raèm T4 – PL 2554 vöøa qua ñaõ dieãn ra khaù thaønh coâng , khoâng truïc traëc nhieàu , tuy nhieân cuõng laø dòp ñeå anh chò em nhìn laïi tình hình thöïc teá GÑPT cuõng nhö ruùt kinh nghieäm laàn sau laøm vieäc toát hôn .

 • Veà tình thaàn 2 ngaøy traïi : nhìn chung doøng maùu Lam trong moãi traïi sinh vaãn coøn ñang raát noùng hoåi , soâi suïc vaø tham gia vôùi tinh thaàn raát cao , kæ luaät toát vaø khoâng gaây ra tình traïng maát traät töï . Raát hoan ngheânh söï nhieät huyeát ñoù

Phaàn vaên ngheä :


    Khoâng ñöôïc ñaëc saéc nhöng dieãn ra suoân seõ vaø khaù thaønh coâng . Caàn ruùt nhieàu kinh nghieäm vì nhieàu tieát muïc ñi hôi xa chuû ñeà vaø khoâng mang nhieàu yù nghóa . Aâm thanh , aùnh saùng chöa ñaït hieäu quaû trong vieäc phoái hôïp aên yù vôùi caùc tieát muïc . Tieát muïc haùt vaø tieát muïc k
ch quaù ít trong khi ña soá laø caùc tieát muïc muùa , khoâng coù nhieàu tieát muïc môùi vì thôøi gian vaø nhaân löïc ít oûi . Löôïng khaùn giaû ñoâng vaø uûng hoä nhieät tình . Trong ñeâm vaên ngheä khoâng xaõy ra söï coá gì baét traéc.

Troø chôi lôùn :

Ñöôïc caùc ñoäi tham gia vôùi tinh thaàn cao , tuy nhieân kieán thöùc veà chuyeân moân vaø phaät phaùp cuûa caùc em coøn yeáu , do ñoù vieäc vöôït qua caùc traïm hôi khoù khaên . Caùc anh chò trong BQT moãi ngöôøi 1 nhieäm vuï ñeàu ñöôïc hoøan thaønh tuy chöa thaät xuaát saéc . Ñaây cuõng laø dòp ñeå laøm quen vaø reøn luyeän veà kyõ naêng laõnh ñaïo cuõng nhö toå chöùc chöông trình Traïi cho caùc em .

Höôùng saép tôùi :

Anh Toùan yù kieán :

Caàn coù söï chuaån bò raát sôùm töø tröôùc , caùc anh chò trong BHT phaûi ñöôïc '' huaán luyeän '' caùc k naêng vaø kieán thöøc khi veà tham gia cuøng caùc em .

Veà vaên ngheä :

phaûi nghieâm tuùc xem laïi vaø caàn coù söï chuaån bò kyõ caøng töø khaâu nhoû nhaát . Neân höôùng veà chuû ñeà Ñaïo Phaùp vaø Queâ höông nhieàu hôn , traùnh laøm maát yù nghóa cuûa ñeâm dieãn .

Laàn sau toå chöùc leã caàn caét cöû 1 vaøi anh chò noàng coát trong BHT daãn daét caùc thaønh vieân khaùc veà 1 caùch thoáng nhaát vaø coù quy cuû hôn

Anh Chín :

Caàn naém roõ tình hình GÑPT ôû queâ , tìm caùch khaéc phuïc , quan troïng hôn heát laø taïo moái lieân keát hoøa hôïp giöõa BHT vaø caùc anh chò Huynh Tröôûng ôû queâ . Neáu vaän ñoäng caùc maïnh thöôøng quaân cuõng nhö tìm kieám theâm söï hoå trôï töø beân ngoaøi .

Ngay töø baây giôø phaûi leân chöông trình sôùm cho Ñaïi Leã Vu Lan saép tôùi : Anh Chín ñaûm nhaän vieäc leân chöông trình coù quy moâ , hoøanh traùng baèng khaû naêng , kieán thöùc cuûa mình cuõng nhö töø söï giuùp ñôõ cuûa caùc anh chò khaùc trong BHT.

Thaày Cöôøng coù lieân laïc vôùi anh Toùan.

Thaày baøy toû nieàm noùng loøng muoán goùp chuùt söùc löïc nho nhoû ñeå giuùp ñôõ BHT cuõng nhö GÑPTKH , Thaày cuõng lieân heä 1 soá quyù taêng ni phaät töû cuøng chung tay vôùi mình . Vì vaäy BHT neân coù 1 cuoäc gaëp gôõ vôùi Thaáy vaø caùc vò aáy ñeå môû roäng theâm hieåu bieát cuûa mình.

Chuaån bò traïi heø 2010 :

Thôøi gian : vaøo khoûang ngaøy 17 -18 thaùng 07/2010 , BHT ñöa ra 2 phöông aùn ñeå GÑPT ôû queâ coù quyeàn löïa choïn :

PAÙ 1 : Neáu ñi rieâng , muïc ñích laø taïo tieàn ñeà , laøm böôùc ñeäm ñeå chuaån bò Ñaïi leã Vu Lan ñöôïc chu ñaùo hôn.

PAÙ 2: Neáu ñeå trau doài kieán thöùc , giao löu hoïc hoûi caùc kyõ naêng thì neân phoái hôïp vôùi 1 GÑ khaùc cuøng caém traïi . Tröôùc maét Anh Quùy vaø Anh Chín seõ veà queâ giuùp ñôõ caùc em cuûng coá kieán thöùc cuõng nhö khôi daäy tinh thaàn aùo Lam cuûa moïi ngöôøi . BHT cuõng seõ giuùp söùc heát mình trong kyø traïi heø vaø leã Vu Lan saép tôùi.

Anh Toùan nghó raèng chuùng ta khoâng neân cöù maõi ngoài hoïp ôû Coâng Vieân 1 caùch thuï ñoäng nhö vaäy maø haõy töï trau doài nhöõng k naêng Thanh Nieân cho mình , môùi coù ñuû khaû naêng giuùp ñôõ GÑPT ôû queâ . Vì vaäy laàn sau seõ toå chöùc cuoäc hoïp taïi Chuøa Nhö Thò Thaát , keát hôïp vieäc hoïc taäp Phaät Phaùp laãn chuyeân moân , moãi anh chò seõ phuï traùch 1 maûng chuyeân moân nhö sau :

    + Cöùu thöông : Anh Coâng

    + Morse : Chò Chaâu

    + Maät thö : Chò Hueä

    + Guùt : Anh Toùan

    + Caém traïi : A.Quùy

    + Troø chôi nhoû : Chò Phöông , chò Hueä

    + Thö kí haønh chaùnh : C.Phöôïng

    + Caùc chöùc naêng , nhieäm vuï cuûa töøng thaønh vieân trong BHT : Anh Thanh

    + Caùch thöùc toå chöùc troø chôi lôùn : Anh Chín

Ñuùng 8h ngaøy 4-7-2010 Caùc anh chò taäp trung taïi chuøa Nhö Thò Thaát , Ai phuï traùch maûng naøo phaûi coù ñaïo cuï keøm theo . Aåm thöïc seõ nhôø chò Xuaân hoaëc 1 chò naøo ñoù phuï traùch .

    Trong cuoäc hoïp coù 2 anh laø thaønh vieân môùi cuûa BHT ñoù laø :

 • Anh: Nguyeãn Ba Chí Coâng , SDT : 0973.678.108
 • Anh : Hoøang Trong Phuù – SDT :0169.5839829


BHT raát vui khi ñöôïc ñoùn tieáp 2 anh laø thaønh vieân , hy voïng 2 anh ñoùng goùp trí tueä cuûa mình cho toå chöùc .

Cuoäc hoïp keát thuùc vaøo luùc 12h keùm 10 cuøng ngaøy.

Cuoäc hoïp tôùi seõ toå chöùc vaøo ngaøy 04/07/2010 taïi Chuøa Nhö Thò Thaát .

Thaân môøi anh chò em tham döï ñaày ñuû

                    


 

                            Thư kí đã kí biên bản họp

                         KimHueä_ Ñoàng Ñaøo


 


 

Không có nhận xét nào: