26 thg 3, 2010

BIÊN BẢN HỌP BAN HỔ TRỢ THÁNG 2 NĂM 2010


BIEÂN BAÛN HOÏP BAN HOÅ TRÔÏ THAÙNG 02/2010

GIA ÑÌNH PHAÄT TÖÛ VIEÄT NAM

GIA ÑÌNH PHAÄT TÖÛ KHAÙNH HUØNG

BI – TRÍ - DUÕNG


 

BIEÂN BAÛN HOÏP BAN HOÅ TRÔÏ THAÙNG 02/2010


 


 

Time : Vaøo luùc 10h ngaøy 14/02/2010 nhaàm ngaøy moàng 1 teát aâm lòch.

Ñòa ñieåm : Taïi ñoøan quaùn GÑPT Khaùnh Huøng

Thaønh phaàn tham döï :

  • Anh Xuaân Hieäp – Coá vaán BHT
  • Anh Ñình Thanh _ Tröôûng BHT
  • Anh Minh : Thö kí GÑ
  • Caùc thaønh vieân khaùc trong BHT : Chò Hueä , Chò Chaâu , Anh Chín , Chò Phöôïng cuøng moät soá Anh Chò Em trong GÑPT Khaùnh Huøng

Noäi dung cuoäc hoïp :

    1/ Vaán ñeà chi uûng hoä cho Gia Ñình Khaùnh Huøng.

Ban Hoå TRôï coù yù kieán nhö sau :

Vieäc chi tieàn laáy töø coâng taùc haùi loäc ñaàu naêm cuûa BHT cho Gia Ñình Khaùnh Huøng phaûi coù muïc ñích cuï theå vaø yù nghóa : cuï theå nhö mua baït cho maáy em caém traïi , giuùp ñôõ maáy em tieän lôïi trong vaán ñeà sinh hoaït , ñeå ko thieáu thoán vaät chaát . Anh Em trong BHT ñoàng nhaát yù kieán nhö treân .

Tuy nhieân Anh thö kí Gia Ñình Khaùnh Huøng : Anh Giaác Maãn cho raèng : Tinh thaàn BHT luoân saùt caùnh cuøng Gia Ñình laø 1 ñieàu raát toát , Nhöng vôùi vieäc uûng hoä chi bao nhieâu thì tuøy BHT , coøn GÑ seõ laáy quyõ naøy laøm nhöõng coâng taùc rieâng vaø cuõng seõ phuïc vuï vaøo lôïi ích cuûa GÑ maø thoâi.

Ñoàng thôøi Anh Hieäp cuõng coù y kieán laø : Neáu 2 beân BTH vaø Khaùnh Huøng naém roõ thoâng tin ( quyõ BHT vaø Khaùnh Huøng thu chi roõ raøng thì khi coù coâng vieäc gì noùi roõ ra laø Gia Ñình coøn thieáu bao nhieâu , luùc ñoù BHT seõ linh ñoäng hoå trôï maø ko ngaàn ngaïi ) , ñieàu ñoù taïo söï ñoøan keát , gaén boù giöõa 2 beân . Vaø keát quaû naøy seõ chôø söï traû lôøi töø phía Gia Ñình.


 

    BHT toång keát laïi vieäc thu chi cuûa ñôït haùi loäc ñaàu naêm 2010 nhö sau :

    

  • Toång thu     :             5.285.000
  • Toång chi          :
  • Cuùng döôøng thaày :          300.000
  • Uûng hoä GÑ :             1.000.000
  • Tieàn veù A.Thanh :             100.000
  • Traû A.Myõ+A.Hieäp :             2.000.000

Coøn laïi :                      1.885.000 VNÑ

Dö tieàn ôû chò Chaâu              295.000

Toång quyõ cuoái cuøng          2.180.000 VNÑ

Do thaát thoaùt tieàn baïc neân ôû chò Chaâu coøn giöõ : 2.110.000 VNÑ


 

Cuoäc hoïp keát thuùc vaøo luùc 12h cuøng ngaøy

Cuoäc hoïp tôùi chuùng ta seõ hoïp vaøo ngaøy 14/03/2010 , ñòa ñieåm ôû CV Hoøang Vaên Thuï , thaân môøi anh chò em ñeán ñaày ñuû.


 


 

                    Thö kyù ñaõ kí teân


 

                Ñoàng ñaøo _ Nguyeãn Thò Kim Hueä

Không có nhận xét nào: